Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

4 lutego 2019

 
Zgodnie z zasadą konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/PRO/8.4/SJR (świadczenie usług Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego dla dzieci i dorosłych z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dla projektu „Siłą jest rodzina” RPPK.08.04.00-18-013/18.
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/8.4/SJR

8 stycznia 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Indywidualnego Wsparcia Psychologicznego dla dzieci i dorosłych z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wskazanym w opisie zamówienia dla 200 Uczestników Projektu „Siłą jest rodzina”.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Warunki udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku powiązań

Wstępne postanowienia umowy

Wykaz osób

Wykaz doświadczenia psychologa_ów

Przetwarzanie danych osobowych

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/RPO/SJR/2018

3 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest indywidualna diagnoza potrzeb Uczestników Projektu przeprowadzana przez psychologa i/lub pedagoga, której celem będzie dobranie indywidualnych form wsparcia dostosowanych do potrzeb poszczególnych Uczestników Projektu, identyfikacja ich głównych problemów, potrzeb oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania.

ROZEZNANIE RYNKU NR 2/RPO/SJR/2018

3 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie indywidualnego wsparcia motywująco/wspierającego w postaci Mentora/Tutora w ramach Biura Asystentury Rodzinnej, którego celem będzie pomoc Uczestnikom Projektu w trudnych dla nich sytuacjach życiowych bądź zawodowych.

ROZEZNANIE RYNKU NR 3/RPO/SJR/2018

3 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu specjalistycznego wsparcia w postaci krótkoterminowej, bez lękowej terapii dotyczącej samopomocy, radzenia sobie z negatywnymi emocjami i przekonaniami w ramach Racjonalnej Terapii Zachowania, której celem będzie pomoc Uczestnikom Projektu w trudnych dla nich sytuacjach rodzinnych i życiowych.

ROZEZNANIE RYNKU NR 4/RPO/SJR/2018

3 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenia Treningu dotyczącego gospodarowania pieniędzmi i planowania wydatków. Celem treningu jest nauka podstawowych pojęć ekonomicznych i zrozumienie jak ważna z perspektywy Rodziny jest dobra umiejętność planowania wydatków.

ROZEZNANIE RYNKU NR 5/RPO/SJR/2018

3 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie grupowego wsparcia w postaci Treningu Umiejętności Społecznych mającego na celu rozwój umiejętności społecznych, funkcjonowanie w otoczeniu społecznym, rozwój umiejętności wprowadzania zmian w życiu, proces reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 6/RPO/SJR/2018

3 grudnia 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie grupowego wsparcia w postaci Treningu EMPOWERMENT którego celem będzie wyposażenie Rodzin we wspólne cele dotyczące samowolności i swobodności w wykonywaniu odpowiedzialnych zadań oraz radzenia w sobie różnych trudnych sytuacjach życiowych.

 

ROZEZNANIE RYNKU NR 5a/RPO/SJR/2019

15.04.2019
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie grupowego wsparcia w postaci Treningu Umiejętności Społecznych dla osób dorosłych i dzieci i młodzieży przez 2 Trenerów posiadających odpowiednie doświadczenie w jednej z grup docelowych (osoby dorosłe, dzieci/młodzież). Celem treningów jest rozwój umiejętności społecznych, funkcjonowanie w otoczeniu społecznym, rozwój umiejętności wprowadzania zmian w życiu, proces reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 

ROZEZNANIE RYNKU NR 6a/RPO/SJR/2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie grupowego wsparcia w postaci Treningu EMPOWERMENT, którego celem będzie wyposażenie Rodzin we wspólne cele dotyczące samowolności i swobodności w wykonywaniu odpowiedzialnych zadań oraz radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Trening ma na celu m.in. wzmocnienie więzi rodzinnych pomiędzy członkami rodzin, pokazanie każdemu członkowi rodziny co chce dla siebie i co może wnieść lub dać, aby osiągnąć zakładany cel rodzinny.
09.09.2019

Pobierz Plik

ROZEZNANIE RYNKU NR 7/RPO/SJR/2019

Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w przedmiocie wykonania usługi Mediator rodzinny w ilości 64 godzin w ramach projektu „Siłą jest rodzina” nr RPPK.08.04.00-18-0013/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska i Firma Consultingowa Mariusz Szymczuch w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

19.11.2019

Pobierz Plik

ROZEZNANIE RYNKU NR 8/RPO/SJR/2019

Partner projektu LOOTUS Joanna Jędrzejowska, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w przedmiocie zorganizowania oraz przeprowadzenia 5 dniowego wyjazdu integracyjnego do miejscowości górskiej dla 25 dzieci/młodzieży i 25 dorosłych łącznie dla 50 Uczestników w ramach projektu „Siłą jest rodzina” RPPK.08.04.00-18-0013/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lider w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska i Firma CONSULTINGOWA Mariusz Szymczuch w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz 5 osób z kadry.
12.12.2019
Pobierz Plik