Zakładka dla niedowidzących

O PROJEKCIE

PROJEKT „Siła jest rodziną” realizowany jest przez Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju LIDER w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska i Firma Consultingowa Mariusz Szymczuch. 

Współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WP skierowany jest do osób (dorosłych i dzieci) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne np. studentów, osób będących na urlopie wychowawczym a nie zarejestrowanych w UP. 

W projekcie udział mogą wziąć także dzieci i młodzież od 10 do 18 roku życia, osoby z niepełnosprawnością, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, osoby przebywające w pieczy zastępczej, bezdomne, korzystające z PO PŻ, osoby dla których ustalono III profil pomocy, osoby niesamodzielne. 

Celem projektu jest pomoc tym osobom poprzez zapewnienie im różnorakich usług społecznych, środowiskowych i opiekuńczych ( pomoc psychologa, pedagoga, mediatora, pracownika socjalnego, mentora/tutora, itp.) w zwiększeniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie i zminimalizowanie ryzyka pogłębienia lub wejścia w patologię.

Pomoc przewidziana w projekcie jest nieodpłatna. Więcej informacji udzieli Państwu koordynator projektu pod nr telefonu 881 310 530 lub 881 310 540

Zapraszamy do udziału w projekcie „Siłą jest rodzina”!